Michelin

GALUTINIŲ „MICHELIN“ PRODUKTŲ GAVĖJŲ DALYVAVIMO PROGRAMOJE „Mobility & More With Michelin” SĄLYGOS

(toliau – „Sąlygos“)

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programos „Mobility & More With Michelin” (toliau – „Programa“) organizatorius yra „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, kurios buveinė yra Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruota Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro VIII ūkio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979 920 576,00 zlotai (toliau – Organizatorius).

 2. Programos koordinatorius yra „Artegence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, kurios buveinė yra Varšuvoje, Wołoska g. 9a, 02-583 Varšuva, registruota Varšuvos apylinkės teismo Valstybinio teismų registro XII ūkio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000463597, PVM mokėtojo kodas 521-364-80-06, įmonės kodas 146656210, įstatinis kapitalas – 153 000 zlotų (toliau – „Koordinatorius“). Koordinatorius veikia remdamasis pavedimu, t. y. Organizatoriaus vardu ir jo naudai, tik atlikdamas Programos techninę priežiūrą, apimančią: interneto svetainės techninę priežiūrą, kurią naudojant įgyvendinama Programa, prizų, kuriuos gauti turi teisę galutiniai „Michelin“ produktų gavėjams, koordinavimą, įskaitant tokiems dalyviams „Michelin“ vardu ir naudai skiriamų piniginių lėšų mokėjimą, korespondencijos iš platintojų ar Programos dalyvių, ypač skundų, gavimą.

 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.

 4. Programa vyksta nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gegužės 30 d., registracija Programoje trunka nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

 5. Dalyvavimo programoje tvarką nustato Sąlygos.

 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Sąlygų nuostatoms. Dalyvis šalinamas iš Programos, jeigu Organizatoriui arba įmonei „Michelin“ kyla pagrįstas įtarimas, kad Dalyvis savo veiksmais pažeidžia įstatymus, Sąlygų nuostatas, gerus papročius ar visuomenės moralės principus.

 7. Organizatorius informuoja, kad vadovaujantis mokesčių įstatymo nuostatomis pajamų mokesčio mokėtojas nuo išmokų, sudarančių ūkinės veiklos pajamas yra pelną gavęs verslininkas. Programos dalyviai, kurių iš Programos gautos išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos apmokestinimo tvarka. Organizatorius informuoja, kad minėtiems Dalyviams neteikia jokios mokesčių informacijos.

 8. Programos tikslas nėra trukdyti kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, tai yra dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu Programos metu ar jai pasibaigus.

§ 2. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik verslininkams, vykdantiems ūkinę veiklą Lietuvoje, registruotiems „Michelin“ portale „MyPortal“ adresu https://myportal.michelingroup.com (toliau – „MyPortal portalas”) ir Programos metu savo vardu įsigijusiems „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangų iš nurodytų „Michelin“ prekės ženklo padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), taip pat teikiantiems ir priežiūros paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje https://programa.transport.michelin.lt/ (toliau – „WWW tinklalapis“), arba savo vardu įsigijusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų tiesiai iš „Michelin“, išskyrus padangas, įsigytas konkurso būdu arba pagal „Produkt & Service“ sutartis, sudarytas su „Michelin Service & Solution“ padaliniu, ir įsipareigojusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų § 4, toliau kartu vadinami „Dalyviais“, o atskirai – „Dalyviu“.

 2. Programoje negali dalyvauti Dalyviai, kurie Programos vykdymo metu įsigyja „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangų bet kurioje pardavimo vietoje ir kurie dalyvauja kitoje tuo pačiu metu vykstančioje reklaminėje kampanijoje, rengiamoje „Michelin“ arba jos užsakymu, kurios tikslas yra „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangų populiarinimas, tai yra kampanijoje „Mobility & More With Michelin For Intercars”. Programos Dalyvis bus pašalintas iš kitos tuo pačiu metu vykstančios reklaminės kampanijos, rengiamos „Michelin“ arba jos užsakymu, kurios tikslas yra „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangų populiarinimas, tai yra kampanijos Mobility & More With Michelin For Intercars”. Siekdamas išvengti abejonių, Organizatorius paaiškina, kad vienu metu vykstant kelioms reklaminėms akcijoms, apie kurias kalbama šiame punkte, Dalyvis gali dalyvauti tik vienoje iš jų.

 3. Programoje negali dalyvauti Koordinatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai bei atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos narius. Šeimos nariais laikomi: pirmosios ir antrosios eilių giminaičiai, tai yra broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, pusbroliai, pusseserės ir įvaikiai.

 4. „Michelin“ ir Koordinatorius neatsako už registruojantis „MyPortal“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

 5. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyPortal“ portale tikrintų tretieji asmenys.

 6. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin“ sunkvežimių padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

§ 3. PROGRAMOS TVARKA

 1. Programos tikslas – populiarinti naujas „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangas, įsigytas Programos metu iš Pardavimo vietų, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – „Michelin“ sunkvežimių padangos“).

 2. Programa esmė yra ta, kad Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas į Programą įtrauktas „Michelin“ sunkvežimių padangas, jeigu bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui / bandymams.

 3. Programos dalyvis privalo įsigyti bent 6 vienetus „Michelin“ sunkvežimių padangų ir ne daugiau nei 50 padangas, kurias galima registruoti Programoje.

 4. Programa yra kiekybiškai ribota ir taikoma individualiai kiekvienam Pardavimo punktui, tai reiškia, kad tokiame Pardavimo punkte perkant „Michelin“ sunkvežimių padangas, registracijų, suteikiančių teisę į premiją, skaičius yra ribotas. Kiekybiniai apribojimai grindžiami tuo, kad į Programą įtrauktų „Michelin“ padangų, kurias Dalyviai nupirko ir įregistravo pagal Programą, kiekis negali viršyti bendro į Programą įtrauktų „Michelin“ padangų kiekio, kurias šis Pardavimo punktas įsigijo tiesiai iš „Michelin“ per laikotarpį nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d.

 5. Įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkinys, kurį teigiamai įvertins Organizatorius, t. y.:
  a. „Michelin“ sunkvežimių padangos turi būti iš bendrojo Programai skirtų „Michelin“ sunkvežimių padangų fondo, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,
  b. kiekviena sąskaita faktūra už „Michelin“ sunkvežimių padangas turi atitikti formalius Programos reikalavimus:

  • turi būti teisinga ir atitikti Dalyvio duomenis, nurodytus portale „MyPortal“,
  • sąskaitos faktūros išrašymo data turi atitikti Programos vykdymo laikotarpį,
  • turi būti užregistruota ne vėliau kaip per 30 dienų nuo išrašymo datos (jei sąskaitos faktūros išrašytos nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 15 d., minėtas terminas pratęsiamas iki 45 dienų),
  • pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,
  • mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin“ sunkvežimių padangų skaičius yra 6 vienetai,
  • pridedama nuskenuota sąskaita faktūra turi būti įskaitoma,

  c. dalyviui suteikia teisę į piniginę premiją (toliau – Premija), kurios dydį lemia patvirtintos „Michelin“ sunkvežimio padangos ratlankio skersmuo, atsižvelgiant į aukščiau esančios 4 dalies nuostatas, t. y. iki šiam punktui skirtų registracijų skaičiaus limito, nustatyto pagal iš „Michelin“ kiekvieno Pardavimo punkto nupirktų „Michelin“ sunkvežimių padangų kiekį, išnaudojimo.

 6. Premijos dydis:

  a. 25 EUR (dvidešimt penki eurai) už 22,5 colio skersmens „Michelin“ sunkvežimių padangas ir 15 EUR (penkiolika eurų) už kitų tipų „Michelin“ sunkvežimių padangas – pirktas nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

  b. 40 EUR (keturiasdešimt eurų) už 22,5 colio skersmens „Michelin“ sunkvežimių padangas ir 30 EUR (trisdešimt eurų) už kitų tipų „Michelin“ sunkvežimių padangas – pirktas nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. 2023 m.

 7. Dalyvio Premijos suminė vertė Programos metu sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris Dalyviui išmokamas pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau 8.e) dalyje.

 8. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau pateikiama tvarka:

  a. Programos metu Dalyvis privalo:

  • I. registruotis portale „MyPortal“ (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyPortal“ portale) adresu myportal.michelingroup.com;

  • II. arba prisijungti prie „MyPortal“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyPortal“ portale);

  • III. patvirtinti Programos sąlygas, pasirinkus ir pažymėjus WWW tinklalapyje reikiamą žymimąjį langelį – „Susipažinau ir patvirtinu programos „Laimėk daugiau su „Michelin !“ sąlygas, taip pat sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą, ir pateikti „Michelin“ padangas bandymams“;

  • IV. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:

   • i) Dalyvio pavadinimą,
   • ii) Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą (PVM k.),
   • iii) Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos vietą (gatvę, miestą, pašto kodą),
   • iv) kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą),
   • v) Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą).
   • vi) patvirtinti, kad pateikti banko sąskaitos rekvizitai yra tikri ir teisingi, kad tai yra įmonės banko sąskaita ir kad banko sąskaita priklauso Dalyviui arba kad Dalyvis turi teisę naudotis nurodyta banko sąskaita.
  • V. Sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, interneto svetainėje WWW pasirenkant ir pažymint atitinkamą „žymimąjį langelį“;

  • VI. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 § 10 dalyje);

  • VII. sutikti pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 §;

  b. Dalyvis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo, atsižvelgiant į 5 dalies b.iii. p., registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje adresu https://programa.transport.michelin.lt/ įkeldamas nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą;

  c. Dalyvis Programos laikotarpiui, atsižvelgiant į aukščiau esantį b. p. per tinklalapį WWW atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą pareiškimą (skenuotą) dėl banko sąskaitos duomenų (numerio);

  d. Koordinatorius, veikiantis „Michelin“ vardu ir naudai, patikrina gautą Dalyvio informaciją, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui);

  e. Patvirtinus sandorį:

  • I. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);

  • II. Dalyvio Premijos fondas didinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin“ sunkvežimio padangų skaičiaus ir ankstesniame 6 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;

  f. Koordinatorius, veikdamas „Michelin“ vardu ir naudai, išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę per 14 dienų nuo sandorio priėmimo, ne vėliau nei iki 2023 m. liepos 30 d. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (Sąlygų 3 § skirsnio 8 (a) d. IV (v) papunktis). Išmoka mokama remiantis informacija apie premijos suteikimą, atsiųstą pagal 9 punktą.

  g. Organizatorius ir Koordinatorius neatsako už sunkumus dėl Bendrosios premijos išmokėjimo, atsiradusius Dalyviui registruojantis Programoje pateikus neteisingus duomenis (ankstesnė 8 a) dalis).

 9. Pranešimas apie skirtą Premiją siunčiamas Dalyviui elektroninio pašto žinute adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyPortal“ portale.

 10. Įmonė „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo programoje „Mobility & More With Michelin” sąlygas, pasitelkusi nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus.

 11. Įmonei „Michelin“ ar Koordinatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymams ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:

  a. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;
  b. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;
  c. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.

§ 4. PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU „MICHELIN“ SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS

 1. Programos Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje / transporto priemonėse sumontuoti „Michelin“ sunkvežimių padangas ir sudaryti galimybę įmonei „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymą / bandymus ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkimo Programos sąlygomis dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingai atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus ir surinkti duomenis apie bandymo (toliau – „Bandymas“) eigą, tai yra:

  a. laikytis „Michelin“ sunkvežimių padangų naudojimo nurodymų;
  b. pateikti transporto priemonę / transporto priemones, kuriose sumontuotos „Michelin“ sunkvežimių padangos.

 2. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus.

 3. 2 dalyje minėtas bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Programos Sąlygų 1 § 4 dalyje nurodytos trukmės.

 4. Jeigu Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, tai yra nepateikia „Michelin“ sunkvežimių padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 § nustatyta tvarka.

§ 5. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Skundus dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotu laišku adresu „Artegence Sp. z o.o.“, Wołoska g. 9a, 02-583 Varšuva, arba elektroninio pašto pranešimu, kuris siunčiamas adresu michelin@artegence.com, prirašius „Mobility & More With Michelin – Skundas” per 2 savaites nuo įvykio, dėl kurio buvo pateiktas skundas . Skundus dėl Programos eigos gali teikti tik Dalyviai.

 2. Rašytiniame skunde būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti skundo priežastį.

 3. Reklamacijas Koordinatorius, veikiantis „Michelin“ vardu ir naudai, išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Koordinatoriui dienos.

 4. Apie „Michelin“ sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo skundo išnagrinėjimo dienos registruotu laišku, kuris siunčiamas skunde nurodytu Dalyvio adresu, arba elektroninio pašto pranešimu, jeigu skundas buvo pateiktas elektroniniu būdu.

§ 6. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų valdytojo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus dėl to Dalyvio sutikimą, programos vykdymo poreikiais ir tikslais, t. y. siekiant:

  a. patikrinti iš Dalyvio gautus duomenis, kuriais remdamasis Organizatorius patvirtins arba atmes atitinkamą pirkimo operaciją, suteikiančią teisę į Premiją;
  b. išmokėti Premiją, į kurią dalyvis turi teisę Programos Sąlygomis;
  c. nagrinėti galimus skundus;

  – kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.

 2. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (patvirtinimui), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f) p.

 3. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų rinkimo tikslus, bus renkami tokie duomenys:

  • vardas ir pavardė,
  • el. pašto adresas,
  • telefono numeris,
  • vykdomos ūkinės veiklos adresas,
  • įmonės pavadinimas;
  • PVM mokėtojo kodas,
  • banko sąskaitos numeris.
 4. Dalyvis taip pat gali sutikti gauti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu „Michelin“ komercinę informaciją.

 5. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, kurios buveinė yra Olštyne, ul. Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruota Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro Įmonių registre, reg. Nr. 873572, el. pašto adresai: dataprivacy_EUC@michelin.com.

 6. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą programos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą galimiems skundams nagrinėti, arba tol, kol Dalyvis nepareiškia prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšaukia sutikimo dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

 7. Kad dalyvautų programoje, Dalyvis pateikia savo asmens duomenis laisva valia, tačiau tai yra būtina siekiant joje dalyvauti.

 8. Be to, „Michelin” praneša, kad Platintojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms „Michelin“ grupės įmonėms, laikantis Grupėje galiojančių įmonėms privalomų taisyklių, kurių nuostatų laikosi visos „Michelin“ grupės įmonės. Papildomai „Michelin” praneša, kad Platintojų asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti įmonei „Artegence Sp. z o.o.“, kurios buveinė Varšuvoje (Wołoska g. 9a, 02-583 Varšuva), pirmiau nurodytais tikslais ir apimtimi. Patikėjus asmens duomenų tvarkymą, bus atsižvelgiama į būtinas saugumo priemones.

 9. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

 10. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai.

 11. „Michelin“ informuoja apie šias dalyvių teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu:

  a. teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir jų kopijos gavimą;
  b. teisę pataisyti savo duomenis;
  c. teisę pašalinti duomenis, jei Dalyvis mano, kad nėra pagrindo, kuriuo remdamasi „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;

  d. teisę apriboti duomenų tvarkymą – Dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y., kad duomenys būtų tik saugomi, o bet kokia veikla būtų suderinta su Dalyviu, jei jis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi arba tvarkomi be teisinio pagrindo, ar nenori, kad duomenys būtų pašalinti, nes jų reikia reikalavimams pateikti, pagrįsti ar ginti, arba jų reikia prieštaravimo pateikimo laikotarpiu;
  e. teisę į duomenų perdavimą, t. y. gauti iš „Michelin“ visuotinai naudojamu mašininio skaitymo formatu struktūrizuotus Dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Programoje, taip pat reikalauti, kad „Michelin“ persiųstų duomenis tiesiogiai kitam Dalyvio nurodytam subjektui, jei tai techniškai įmanoma;
  f. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl ypatingos Dalyvio situacijos, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindas yra viršesnis už Dalyvio teises arba kad duomenys yra reikalingi „Michelin“ savo reikalavimams pateikti, pagrįsti ar ginti;
  g. teisę atsiimti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisėtumui, buvusį iki atšaukiant sutikimą.

 12. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

 13. Prašymus, susijusius su jūsų teisių vykdymu, siųskite el. pašto adresu dataprivacy_EUC@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš imantis tenkinti jo teises.

 14. Jei Programoje dalyvaujančių juridinių asmenų ar organizacinių vienetų, neturinčių juridinio asmens statuso, atstovai savanoriškai teikia duomenis, kurie nurodyti 3 dalyje, tokie duomenys neturi būti laikomi komercine paslaptimi, kaip apibrėžta Lenkijos kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 11 str. 2 dalyje (OL, 2020 m., Nr. 1913).

§ 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi ginčai, kilę dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėjami kompetentingame Lenkijos teisme.

 2. Programai bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.

 3. Programos tvarką reglamentuoja tik Taisyklės ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.

 4. Programos metu su Taisyklėmis galima susipažinti Koordinatoriaus buveinėje, „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Prekybos direkcijos buveinėje Varšuvoje, Domaniewska g. 28, 02-676 Varšuva, WWW tinklalapyje ir MyPortal.

 5. Atsiradus svarbiai priežasčiai, suprantamai kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir kurių negalima išvengti, ypač įvykus atsitiktiniams įvykiams, „Michelin“ pasilieka teisę keisti Sąlygas, ypač keisti Programos trukmę, su sąlyga, kad bus atsižvelgta į Dalyvių įgytas teises, apie tai pranešant tinklalapyje ir „MyPortal“ portale ne vėliau negu prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.