DALYVAVIMO „Michelin“ produktų galutiniams vartotojams skirtoje PROGRAMOJE „LAIMĖK DAUGIAU SU „MICHELIN“ SĄLYGOS

(toliau – „Sąlygos“)

 

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programą „Laimėk daugiau su „Michelin“ (toliau –  „Programa), rengia „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, registruota Varšuvos apylinkės teismo Nacionalinio teismų registro XIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 10483,20 PLN (toliau – „Organizatorius).
 2. Organizatorius programą rengia „Michelin Polska“, uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė yra Olštyne, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registruotos Olštyno apylinkės teismo Nacionalinio teismų registro VIII ūkio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979 920 576,00 PLN, visiškai apmokėtas (toliau – „Michelin“), užsakymu.
 3. Programa rengiama Lietuvos Respublikoje.
 4. Programa rengiama nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 5. Dalyvavimo Programoje taisykles apibrėžia Sąlygos.
 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia sutikimą su Sąlygų nuostatomis. Dalyvis šalinamas iš Programos, jeigu Organizatoriui ar „Michelin“ kyla pagrįstų įtarimų, kad savo veiksmais pažeidžia teisės aktus, Sąlygas, gerus papročius ar socialinio gyvenimo principus.
 7. Organizatorius informuoja, kad vadovaujantis mokesčių administravimo įstatymų nuostatomis, pajamų mokesčio
   už iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas mokėtojas yra
  pajamas gavęs asmuo. Programos dalyviai, kurių iš Programos gautos
  išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo
  sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos
  apmokestinimo tvarka. Organizatorius informuoja, kad Dalyviams neteikia jokios su mokesčiais susijusios informacijos.
 8. Programos tikslas nėra trukdyti kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu vykstant Programai ar jai pasibaigus.

§ 2. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą Lietuvoje, registruotiems „Michelin“ portale „MyPortal“ adresu https://myportal.michelingroup.com (toliau – „MyPortal portalas“), kurie vykstant Programai savo vardu įsigyja „Michelin“ prekės ženklo padangų iš nurodytų „Michelin“ prekės ženklo padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), teikiančių ir priežiūros paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje  https://programa.transport.michelin.lt (toliau – „WWW tinklalapis“), arba savo vardu įsigyja „Michelin“ sunkvežimių padangų tiesiogiai iš „Michelin“, išskyrus padangas, kurios įsigyjamos pagal viešiesiems pirkimams teikiamus pasiūlymus ir „Michelin“ „Service & Solution“ skyriaus platinamas „Produkt & Service“ sutartis, ir įsipareigojusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų 4 skirsnyje, toliau kartu – „Dalyviai“ ir kiekvienas atskirai – „Dalyvis.
 2. Programoje negali dalyvauti Dalyviai, kurie vykstant Programai įsigyja „Michelin“ sunkvežimių padangų iš bet kurios pardavimo vietos, dalyvaujantys kitoje, vienu metu vykdomoje „Michelin“ ar jos užsakymu rengiamoje akcijoje, kurios tikslas yra populiarinti „Michelin“ sunkvežimių padangas, ypač „Geriausias kelias – su Michelin X® Multi™“.

  Programoje dalyvaujantis Dalyvis šalinamas iš kitos, vienu metu vykdomos „Michelin“ ar jos užsakymu rengiamos akcijos, kurios tikslas yra populiarinti „Michelin“ sunkvežimių padangas, ypač „Geriausias kelias – su Michelin X® Multi™“.

  Siekiant išvengti abejonių, Organizatorius paaiškina, kad Dalyvis gali dalyvauti tik vienoje iš šiame punkte minimų vienu metu vykdomų akcijų.
 3. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai ir atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos nariai. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai.
 4. „Michelin“ ir Organizatorius neatsako už registruojantis „MyPortal“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 5. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyPortal“ portale tikrintų tretieji asmenys.
 6. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin“ sunkvežimių padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

§ 3. PROGRAMOS TAISYKLĖS

 1. Programos tikslas – populiarinti naujas „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangas, įsigyjamas vykstant Programai iš Pardavimo vietų, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – Michelin“ sunkvežimių padangos“).
 2. Programa esmė yra ta, kad Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas „Michelin“ sunkvežimių padangas, kurioms taikoma Programa, jeigu bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui (bandymams).
 3. Programos Dalyvis privalo įsigyti bent 6 vienetus ir ne daugiau nei 36 vienetus „Michelin“ sunkvežimių padangų, kurias galima registruoti Programoje.
 4. Programai taikomas atskirai kiekvienai Pardavimo vietai apibrėžiamas kiekio apribojimas, vadinasi, tam tikroje Pardavimo vietoje įsigyjamų „Michelin“ sunkvežimių padangų, kurios suteikia teisę gauti Premiją, galima registruoti ribotą kiekį. Kiekvienai Pardavimo vietai taikomas kiekio apribojimas reiškia, kad įsigytų „Michelin“ ir Dalyvių pagal Programą registruotų padangų, kurioms taikoma Programa, kiekis negali viršyti visų „Michelin“ padangų, kurioms taikoma Programa, tam tikros Pardavimo vietos įsigytų tiesiogiai iš „Michelin“ nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., sumos.
 5. Įsigijus „Michelin“ sunkvežimių padangų ir pirkinį teigiamai įvertinus Organizatoriui, t. y.:
  1. „Michelin“ sunkvežimių padangoms turi būti taikoma „Michelin“ sunkvežimių padangų Programa, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,
  2. kiekviena „Michelin“ sunkvežimių padangų sąskaita faktūra turi atitikti formalius Programos reikalavimus:
   • turi būti teisingai išrašyta ir atitikti „MyPortal“ portale nurodytus Dalyvio duomenis,
   • turi būti nurodyta teisinga išrašymo data, atitinkanti Programos trukmės laikotarpį,
   • pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,
   • mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin“ sunkvežimių padangų kiekis yra 6 vienetai,
  3. pridedama nuskenuota sąskaita faktūra turi būti įskaitoma,

Dalyviui suteikiama piniginė premija (toliau – „Premija“), kurios dydis skaičiuojamas pagal patvirtintos „Michelin“ sunkvežimių padangos ratlankio skersmenį, atsižvelgiant į 4 dalį, t. y. kol išnaudojamas tam tikrai Pardavimo vietai nustatytas registracijų skaičius pagal įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų, kurias kiekviena Pardavimo vieta įsigijo iš „Michelin“, skaičių.

 1. Premijos dydis yra 25 Eur (dvidešimt penki eurai) už 22,5’’ ar didesnio skersmens ir 15 Eur (penkiolika eurų) už kitų tipų „Michelin“ sunkvežimių padangas.
 2. Vykstant Programai Dalyvio sukauptos Premijos suminė vertė sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris išmokamas Dalyviui pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau 8.e dalyje.
 3. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau nurodyta tvarka:
  1. vykstant Programai Dalyvis privalo:
   1. registruotis „MyPortal“ portale (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyPortal“ portale) adresu
    https://myportal.michelingroup.com;
   2. arba prisijungti prie „MyPortal“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyPortal“ portale);
   3. sutikti su Programos sąlygomis, pasirinkę ir pažymėję WWW tinklalapyje reikiamą žymimąjį langelį – „Susipažinau ir sutinku su Programos „Laimėk daugiau su „Michelin“ sąlygomis, ypač sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą – ir pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams;
   4. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:
    1. Dalyvio pavadinimą,
    2. Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą (PVM mokėt. k.),
    3. Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos adresą (gatvę, miestą, pašto kodą),
    4. kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, e. pašto adresą),
    5. Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą);
   5. sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, WWW tinklalapyje pasirinkus ir pažymėjus reikiamą žymimąjį langelį;
   6. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 skirsnio 10 dalyje);
   7. sutikti pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 skirsnyje.
  2. Dalyvis nuo 2021 m. spalio 21 d. iki 2022 m. sausio 14 d. registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje, kuri internete skelbiama adresu https://programa.transport.michelin.lt, t. y. įkelia nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą;
  3. Dalyvis nuo 2021 m. spalio 21 d. iki 2022 m. sausio 14 d. per WWW tinklalapį atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą banko sąskaitos duomenų (numerio) deklaraciją (skenuotą kopiją);
  4. Organizatorius patikrina iš Dalyvio gautą informaciją, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui);
  5. patvirtinus sandorį:
   1. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);
   2. Dalyvio Premijos fondas didinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų skaičiaus ir ankstesniame 6 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;
  6. Organizatorius išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę, ne vėliau nei iki 2022 m. sausio 31 d. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (Sąlygų 3 skirsnio 8 (a) dalies IV (v) papunktis). Išmoka išmokama pagal informaciją apie paskirtą Premiją, kuri pateikta atsižvelgiant į tolimesnį 9 punktą;
  7. Organizatorius neatsako už sunkumus dėl Bendrosios premijos išmokėjimo, atsiradusius Dalyviui registruojantis Programoje pateikus neteisingus duomenis (ankstesnė 8.a dalis).
 4. Informacija apie paskirtą Bendrąją premiją siunčiama Dalyviui elektroninio pašto žinute adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyPortal“ portale.
 5. „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo Programoje „Laimėk daugiau su „Michelin“ sąlygas, pasitelkęs nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus.
 6. „Michelin“ ar Organizatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymams ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:
  1. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;
  2. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;
  3. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.

§ 4. SU MICHELIN SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS SUSIJUSIOS PAREIGOS

 1. Programos „Laimėk daugiau su „Michelin” Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje (transporto priemonėse) sumontuoti „Michelin“ sunkvežimių padangas ir sudaryti galimybę „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymą (bandymus) ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkimo Programos sąlygomis dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingai atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus ir surinkti duomenis apie bandymo (toliau – „Bandymas“) eigą, ypač:
  1. laikytis „Michelin“ sunkvežimių padangų naudojimo nurodymų;
  2. pateikti transporto priemonę (transporto priemones), kuriose sumontuotos „Michelin“ sunkvežimių padangos.
 2. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus.
 3. 2 dalyje minimo Bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Sąlygų 1 skirsnio 4 dalyje nurodytos Programos trukmės.
 4. Jeigu Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, ypač nepateikia „Michelin“ sunkvežimių padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 skirsnyje nustatyta tvarka.

§ 5. REKLAMACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Reklamacijas dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotuoju laišku adresu „Publicis Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, prirašius „Laimėk daugiau su „Michelin“ – Reklamacija“.
 2. Teisę pateikti reklamaciją dėl Programos eigos turi tik Dalyviai.
 3. Rašytinėje reklamacijoje būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti reklamacijos priežastį.
 4. „Michelin“ vardu ir naudai veikiantis Organizatorius reklamacijas išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Organizatoriui dienos.
 5. Apie „Michelin“ sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo reklamacijos išnagrinėjimo dienos registruotuoju laišku, kuris siunčiamas reklamacijoje nurodytu Dalyvio adresu.

§ 6. ASMENS DUOMENYS

 1. Programoje dalyvauti registruojantis pateiktus Dalyvių asmens duomenis tvarko asmens duomenų valdytojas, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, pagal aiškų Dalyvio sutikimą Programos reikmėms ir siekiant surengti Programą, t. y.:
  1. patikrinti gautą iš Dalyvio informaciją, kurios pagrindu Organizatorius patvirtina arba atmeta sandorį, kuris suteikia teisę gauti Premiją;
  2. išmokėti Premiją, kurią Dalyvis turi teisę gauti pagal Programos sąlygas;
  3. bei išnagrinėti galimas reklamacijas;

– Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 1. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų asmens duomenų valdytojo interesų, t. y.  archyvavimo (įrodymų) tikslams, siekiant išsaugoti informaciją, jeigu prireiktų įrodinėti teisinę reikšmę turinčius faktus, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti galimus teisinius reikalavimus, siekiant tirti klientų pasitenkinimą ir įvertinti paslaugų kokybę, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto tvarka.
 2. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų tvarkymo tikslus, iš jo renkami šių kategorijų asmens duomenys:
  • vardas ir pavardė,
  • e. pašto adresas,
  • telefono numeris,
  • vykdomos ūkinės veiklos adresas,
  • įmonės pavadinimas,
  • PVM mokėtojo kodas,
  • banko sąskaitos numeris.
 3. Dalyvis taip pat gali sutikti, kad e. pašto adresu, kurį nurodė registruodamasis dalyvauti Programoje, būtų siunčiama komercinė informacija su „Michelin“ pasiūlymais.
 4. Asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Michelin Polska“, kurios buveinė yra Olštyne, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registruota Olštyno m. apylinkės teismo Nacionalinio teismų registro VIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 873572, e. pašto adresas dataprivacy_EUC@michelin.com.
 5. Dalyvių asmens duomenys saugojami laikotarpį, kurį vykdoma Programa, įskaitant laikotarpį, kuris būtinas išnagrinėti galimas reklamacijas arba kol Dalyvis pateikia prieštaravimą dėl su juo susijusių duomenų tvarkymo arba atšaukia sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
 6. Dalyvis pateikia asmens duomenis laisva valia, kad galėtų dalyvauti Programoje, bet juos pateikti būtina, jeigu norima joje dalyvauti.
 7. Taip pat „Michelin“ informuoja, kad Dalyvių asmens duomenis galima perduoti tvarkyti kitoms „Michelin“ grupės bendrovėms, laikantis grupėje galiojančiose Privalomosiose korporacijos taisyklėse, kurių nuostatų laikosi visos „Michelin“ grupės bendrovės, nurodytų sąlygų. Be to, „Michelin“ informuoja, kad Dalyvių asmens duomenys perduodami tvarkyti rinkodaros agentūrai „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje (ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa), pagal atitinkamą asmens duomenų tvarkymo perdavimo sutartį pirmiau nurodyta apimtimi ir tikslams. Perduodant tvarkyti asmens duomenis atsižvelgiama į būtinas saugos priemones.
 8. Asmens duomenys neperduodami Europos ekonominei erdvei nepriklausančioms valstybėms.
 9. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatizuotu būdu.
 10. „Michelin“ informuoja apie šias Dalyvių, kurių duomenys tvarkomi tvarkant su jais susijusius asmens duomenis, teises:
  1. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopijas;
  2. teisę tikslinti (taisyti) savo duomenis;
  3. teisę ištrinti duomenis – jeigu Dalyvis mano, kad nėra pagrindo, kad „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;
  4. teisę apriboti tvarkymą – Dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y. tik juos saugotų ar atliktų kitus su Dalyviu suderintus veiksmus, jeigu mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi ar tvarkomi neturint teisėto pagrindo arba nenori, kad duomenys būtų ištrinti, nes jie būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  5. teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. gauti iš „Michelin“ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Programoje, taip pat nurodyti „Michelin“ persiųsti duomenis tiesiogiai Dalyvio nurodytam kitam duomenų valdytojui, jeigu esama techninių galimybių;
  6. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi – atsižvelgiant į ypatingą Dalyvio padėtį, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už Dalyvio teises arba duomenys „Michelin“ yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  7. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 11. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijos vadovui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 12. Siekiant pasinaudoti savo teisėmis, prašome reikalavimą siųsti e. pašto adresu dataprivacy_EUC@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis priemonių asmens tapatybei nustatyti prieš pradedama jam suteiktas teises.
 13. Jeigu Programos dalyvis nėra fizinis asmuo, bet yra juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis struktūrinis padalinys, 3 punkte minimas dalyvavimas Programoje ir šių subjektų atstovo duomenų teikimas laisva valia reiškia, kad šie duomenys nelaikytini įmonės paslaptimi, kaip apibrėžta Apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos 11 straipsnio 2 dalyje (OL, 2020 m., Nr. 1913)

§ 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus, kilusius dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėja atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal Organizatoriaus buveinės vietą.
 2. Programai rengti bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.
 3. Programos taisyklės nustato tik Sąlygos ir besąlygiškai galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 4. Vykstant Programai, Sąlygos pateikiamos Organizatoriaus buveinėje, uždarosios akcinės bendrovės „Michelin Polska“ Prekybos direkcijos būstinėje Varšuvoje, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, bei WWW tinklalapyje ir „MyPortal“ portale.
 5. Atsiradus svarbiai priežasčiai, kuri suprantama kaip aplinkybės, kurių neįmanoma numatyti ir išvengti, ypač įvykus atsitiktiniams įvykiams, Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas, ypač keisti Programos trukmės laikotarpį, bet privalo gerbti Dalyvių įgytas teises, ir apie tai pranešti WWW tinklalapyje ir „MyPortal“ portale ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 

1 priedas – Naujų „MICHELIN“ sunkvežimių padangų, kurioms taikoma Programa, sąrašas

Protektorius

Dydis

CAI

XTA

6.00R9

110234

X FORCE S

7.50R16

298993

XTA

8.25R15

110130

XZA

8.5R17.5

665106

XTE2

9.5R17.5

110939

XZY

9.5R17.5

109890

XZA

10R17.5

109481

XZY

10R22.5

110249

XZL

10.00R20

110148

XZY 3

11R22.5

231590

XZL

11.00R16

109142

XZL

11.00R20

110062

X INCITY Z

11R22.5

406803

X MULTI D+

11R22.5

256387

X MULTI Z 2

11R22.5

078266

XML

12.00R20

110259

XZL

12.00R20

110132

XDL

12.00R24

144304

X MULTI D

12R22.5

900871

X MULTI Z

12R22.5

522332

X WORKS HD Z

13R22.5

024128

X FORCE ZH

13R22.5

308831

X WORKS D

13R22.5

175857

X WORKS HD D

13R22.5

134260

X WORKS Z

13R22.5

274977

X WORKS Z

13R22.5

344930

XZL

13R22.5

109668

XML

14.00R20

109093

XS

14.00R20

109260

XZL+

14.00R20

323281

X FORCE ZL

16.00R20

143659

XZL

16.00R20

123357

XZL

24.00R21

110257

X MULTI T2

205/65R17.5

428088

X MULTI D

205/75R17.5

766221

X MULTI Z

205/75R17.5

812426

X LINE ENERGY T

215/75R17.5

430603

X MULTI D

215/75R17.5

346637

X MULTI T2

215/75R17.5

489407

X MULTI Z

215/75R17.5

188448

X MULTI D

225/75R17.5

744200

X MULTI Z

225/75R17.5

831758

X LINE ENERGY T

235/75R17.5

466076

X MULTI D

235/75R17.5

200533

X MULTI T2

235/75R17.5

437825

X MULTI Z

235/75R17.5

541269

XTE2

245/70R19.5

470513

X LINE ENERGY T

245/70R17.5

365420

X MULTI D

245/70R17.5

473370

X MULTI T2

245/70R17.5

381955

X MULTI Z

245/70R17.5

452013

X MULTI D

245/70R19.5

492211

X MULTI Z

245/70R19.5

856711

XZL

255R16

110650

X MAXITRAILER

255/60R19.5

263466

XDW ICE GRIP

265/70R19.5

430299

XTY2

265/70R19.5

897096

X MULTI D

265/70R17.5

183637

X MULTI Z

265/70R17.5

290128

X LINE ENERGY T

265/70R19.5

305041

X MULTI D

265/70R19.5

302700

X MULTI Z

265/70R19.5

953680

XTE2

265/70R19.5

178616

X INCITY XZU

275/70R22.5

886547

XDW ICE GRIP

275/70R22.5

110576

XTA2 ENERGY

275/70R22.5

797139

XTY2

275/70R22.5

025215

X INCITY EV Z

275/70R22.5

241377

X INCITY HL Z

275/70R22.5

163580

X MULTI D

275/70R22.5

231405

X MULTI Z

275/70R22.5

183553

X FORCE ZL

275/80R20

423311

X MULTI Z

275/80R22.5

507853

XTA2 ENERGY

285/70R19.5

203153

X MULTI D

285/70R19.5

778701

X MULTI Z

285/70R19.5

245059

XTE2

285/70R19.5

452895

X LINE ENERGY D

295/60R22.5

714989

X LINE ENERGY Z

295/60R22.5

141045

X MULTI D

295/60R22.5

183666

X COACH XD

295/80R22.5

528007

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

032054

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

768950

XDA 2+ ENERGY

295/80R22.5

712725

XDW ICE GRIP

295/80R22.5

111557

XZA2 ENERGY

295/80R22.5

110973

X COACH Z

295/80R22.5

856291

X INCITY Z

295/80R22.5

781874

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

211161

X WORKS Z

295/80R22.5

363450

XZE2+

305/70R19.5

760293

X INCITY Z

305/70R22.5

242671

X MULTI D

305/70R22.5

204405

X MULTI HL Z

305/70R22.5

174552

X MULTI D

315/45R22.5

931280

X LINE ENERGY D

315/60R22.5

777127

X LINE ENERGY Z

315/60R22.5

314674

X MULTI D

315/60R22.5

716751

X MULTI Z

315/60R22.5

195307

XDW ICE GRIP

315/70R22.5

059976

XFN 2

315/70R22.5

292701

X LINE ENERGY D2

315/70R22.5

495444

X LINE ENERGY Z

315/70R22.5

952734

X LINE ENERGY Z2

315/70R22.5

553939

X MULTI D

315/70R22.5

889899

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

258398

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

798717

X MULTI HD D

315/70R22.5

742556

X MULTI Z

315/70R22.5

719814

XDW ICE GRIP

315/80R22.5

111548

XFN 2+

315/80R22.5

091633

XTA

315/80R22.5

110558

X FORCE ZH

315/80R22.5

668200

X LINE ENERGY D

315/80R22.5

165338

X LINE ENERGY Z

315/80R22.5

465757

X MULTI D

315/80R22.5

974239

X MULTI ENERGY D

315/80R22.5

616569

X MULTI ENERGY Z

315/80R22.5

690253

X MULTI HD D

315/80R22.5

258778

X MULTI Z

315/80R22.5

485710

X WORKS D

315/80R22.5

909337

X WORKS HD D

315/80R22.5

817171

X WORKS HD Z

315/80R22.5

818714

X WORKS Z

315/80R22.5

762146

XML

325/85R16

109683

X FORCE Z

325/85R16

881538

X WORKS XD

325/95R24

477977

X WORKS XZ

325/95R24

877887

X FORCE ZH

325/95R24

396741

X WORKS D2

325/95R24

132299

X WORKS Z2

325/95R24

674334

X FORCE ZL

335/80R20

420813

X LINE ENERGY Z

355/50R22.5

928196

X MULTI Z

355/50R22.5

124164

XZL

365/80R20

110081

XZL

365/85R20

109374

XFN 2

385/55R22.5

249702

X LINE ENERGY F

385/55R22.5

481323

X LINE ENERGY T

385/55R22.5

940464

X MULTI F

385/55R22.5

483739

X MULTI T2

385/55R22.5

988229

XFN 2

385/65R22.5

233696

XZY 3

385/65R22.5

952153

X LINE ENERGY F

385/65R22.5

130553

X LINE ENERGY T

385/65R22.5

452658

X MULTI F

385/65R22.5

354124

X MULTI HL T

385/65R22.5

683606

X MULTI HL Z

385/65R22.5

655562

X MULTI T

385/65R22.5

112513

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

419618

X MULTI Z

385/65R22.5

412086

X WORKS HL Z

385/65R22.5

856905

X WORKS T

385/65R22.5

315021

XTE 3

385/65R22.5

162527

XML

395/85R20

110510

XZL

395/85R20

110013

XZL 2

395/85R20

519331

X FORCE ML

395/90R560

629878

X FORCE ZL

415/80R685

275224

XTE2

425/65R22.5

110459

XZY 3

425/65R22.5

985879

X MULTI Z

425/65R22.5

498774

X LINE ENERGY T

445/45R19.5

283767

XTA 2+ ENERGY

445/45R19.5

111884

XZY 3

445/65R22.5

540020

XZL

445/65R22.5

110142

X ONE XDU

455/45R22.5

110985

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

624809

XML

475/80R20

109723

X ONE MULTI D

495/45R22.5

831881

XONE INCITY D

495/45R22.5

705392

XS

525/65R20.5

109421

X MULTI GRIP Z

385/65R22.5

435214

X MULTI GRIP Z

385/55R22.5

184294

X MULTI GRIP D

315/80R22.5

341671

X MULTI GRIP D

315/70R22.5

725181